Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE#TITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ#Articolul 12#(ex-articolul 153 alineatul (2) TCE