Υπόθεση T-534/12: Προσφυγή της 8ης Δεκεμβρίου 2012 — Still κατά ΓΕΕΑ (Fleet Data Services)