Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης: 1,50 % την 1η Σεπτεμβρίου 2011 — Ισοτιμίες του ευρώ