Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/831 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie informacji statystycznych przekazywanych w odniesieniu do instytucji pośrednictwa finansowego innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2021/12)