Υπόθεση C-775/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — 5th AVENUE Products Trading GmbH κατά Hauptzollamt Singen [Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 – Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – Άρθρο 29, παράγραφος 1 και παράγραφος 3, στοιχείο αʹ – Άρθρο 32, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, και παράγραφος 5, στοιχείο βʹ – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 – Άρθρο 157, παράγραφος 2 – Καθορισμός της δασμολογητέας αξίας – Συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων – Έννοια του «όρου της πώλησης» – Πληρωμές που καταβλήθηκαν ως αντιπαροχή για την παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής διανομής]