Писмен въпрос E-5397/09, зададен от Michail Tremopoulos (Verts/ALE) на Комисията. Трасе на новата магистрала Е65 през два важни района, защитени от Натура 2000