Υπόθεση C-44/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 27 Ιανουαρίου 2020 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) κατά PC, RE