Sprawa C-582/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Viscas Corp./Komisja Europejska, Furukawa Electric Co. Ltd (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien – Ustalenie względnego znaczenia w kartelu uczestników europejskich i pozaeuropejskich – Udział przedsiębiorstw europejskich w kartelu na kilku poziomach – Zasada równego traktowania)