Verordening (EU) 2019/962 van de Commissie van 12 juni 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van twee nieuwe functionele groepen van toevoegingsmiddelen voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst.)