Nařízení Komise (EU) 2019/962 ze dne 12. června 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)