Κρατική ενίσχυση — Νορβηγία — Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής ΕΖΕΣ προς τα κράτη ΕΖΕΣ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη — Κρατική ενίσχυση 47875 (πρώην SAM 030.03001) — Πρόταση σχεδίου ενίσχυσης για τη χρησιμοποίηση ενέργειας από μονάδες επεξεργασίας τελικών αποβλήτων