POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ naknadno vrednostenje evropskega programa za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnosti (2011 do 2013)$