Mål T-619/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 12 december 2019 – KF mot SatCen (Beslut att inleda en administrativ utredning – Ansökan om uppskov med verkställigheten av ett beslut – Ansökan om interimistiska åtgärder – Avvisning – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)