Úradný vestník Európskej únie, L 52, 21. február 2007