Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 52, 2007m. vasaris 21d