Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 52, 21 Φεβρουάριος 2007