Официален вестник на Европейския съюз, L 52, 21 февруари 2007г