Становище № 9/2020 (съгласно член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС) придружаващо предложението на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2020) 220 final)