Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 123, 12 Μάιος 2007