Следната информация се предоставя на вниманието на ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ФИЛИПИНИТЕ, включително НОВАТА НАРОДНА АРМИЯ — NPA, Philippines, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Армията за национално освобождение), SENDERO LUMINOSO — SL (Сияйната пътека) лица и групи, включени в списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (Вж. приложенията към Решение (ОВППС) 2019/1341 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1337 на Съвета)2019/C 382/03