Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 434/02