Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 239, 2010m. rugsėjis 10d