2004/527/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, σχετικά με το αίτημα της Μπουρκίνα Φάσο να προσχωρήσει στο πρωτόκολλο για τη ζάχαρη ΑΚΕ