Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 208/89 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1989 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών