Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης Φεβρουαρίου 1988 στην υπόθεση 79/87 (αίτηση του Tribunal de Commerce των Βρυξελλών γαι την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Office Beige de l'Economie et de l'Agriculture (ΟΒΕΑ) κατά SA Etablissements Soules & Cie (Επισιτιστική βοήθεια — διαδικασία με τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών)