Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3521/87 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 1987 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 518/79 περί καταχωρίσεως των εξαγωγών βιομηχανικών συγκροτημάτων στις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών αυτής