ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 1999 στην υπόθεση T-131/96, RWE Energie Aktiengesellschaft κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κατάργηση της δίκης)