Δραστηριότητες διοικητικού ελέγχου με σκοπό την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων