Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 446/89 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 1989 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση