Официален вестник на Европейския съюз, C 260, 7 септември 2013 г