Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3135/76 τής Επιτροπής τής 22ας Δεκεμβρίου 1976 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76 «περί καθορισμού τών κοινών όρων ελέγχου τής χρήσεως καί/ή τού προορισμού τών προϊόντων τών προερχομένων από τήν παρέμβαση»