Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 194, 2010m. liepa 24d