Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2164/89 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού, για τη Μεγάλη Βρετανία, του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται από την περιοχή 5