Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3158/85 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1985 περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για την ακατέργαστη μέταξα (τη μη εστριμμένη) της κλάσεως 50.02 του Κοινού Δασμολογίου (1986)