Официален вестник на Европейския съюз, L 274, 15 октомври 2008г