Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 93, 13 Απρίλιος 2000