Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 324, 12 Νοέμβριος 1999