Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 318, 19 Δεκέμβριος 2002