Υπόθεση T-101/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Νοεμβρίου 2019 – Rezon κατά EUIPO (imot.bg) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης imot.bg – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα κτηθέντος διά της χρήσεως – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Άρθρο 94, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 2017/1001»)