Γραπτή ερώτηση E-5531/08 υποβολή: Athanasios Pafilis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διώξεις πολιτών στη Δανία