Úradný vestník Európskej únie, L 147, 12. jún 2010