Официален вестник на Европейския съюз, L 147, 12 юни 2010г