2006 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl Komisijos direktyvos projekto, įgyvendinančio Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus (CON/2006/57)