Rättelse till Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt — Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 303, 6.9.2019)