Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid, parandus (ELT C 303, 6.9.2019)