Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 291, 2009m. lapkritis 07d