Úradný vestník Európskej únie, C 225, 19. september 2006