Medaily a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty) * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (KOM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))