Υπόθεση F-82/06: Προσφυγή της 21ης Ιουλίου 2006 — Duyster κατά Επιτροπής