Úradný vestník Európskej únie, C 8, 13. január 2009